NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Hakkımızda

Untitled Document

Konfederasyon Tüzüğü


T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

İl Dernekler Müdürlüğü

Sayı : B.05.4.VLK.4.06.08.00 …/06/2006

D(T.?)06-075-048/13520-1750

Konu : Tüzük Tetkiki.

TÜRK BOYLARI KONFEDERASYONU BAŞKANLIĞINA

İlimizde kurulan konfederasyonunuz tüzüğünün tetkiki neticesinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine aykırı bir hususa rastlanılmamıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 62. maddesi ile Dernekler Yönetmeliği'nin 12. maddesi gereği 6 ay içerisinde genel kurul toplantısının yapılarak zorunlu organların oluşturulması ve sonucun Valiliğimize bildirilmesini rica ederim.

EKİ :

1-Adet Konfederasyon Tüzüğü


TÜRK BOYLARI KONFEDERASYONU TÜZÜĞÜ

KURULUŞ

Yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmak üzere

"TÜRK BOYLARI KONFEDERASYONU"

Adı ile Konfederasyon kurulmuştur. Türk Boyları Konfederasyonu aşağıdaki maddelerde KONFEDERASYON" kısa adı ile alınmıştır.

MADDE 2 MERKEZİ

Konfederasyonun merkezi Ankara'da dır.

MADDE 3 KONFEDERASYONUN KURUCULARI

Konfederasyonun Kurucuları Aşağıdaki Federasyonlardır:

3.1 OĞUZ BOYU KÜLTÜR DERNEKLERİ FEDERASYONU
Merkezi: ANKARA

İkametgâh: Sümer 2.Sokak No:23 Kat: 4 Kızılay/ ANKARA

3.2 HÜDAVENDiGAR YÖRÜK TÜRKMEN DERNEKLERi FEDERASYONU
Merkezi: BURSA

İkametgâh: İnönü Caddesi Güneş İş hanı Kat:5 BURSA

3.3 TOROSLAR YÖRÜK TÜRKMEN FEDERASYONU
Merkezi: ISPARTA

İkametgâh: Hızırbey Mahallesi 111. cadde No:111/A ISPARTA

3.4 ERTUĞRULGAZİ KÜLTÜR DERNEKLERİ FEDERASYONU
Merkezi: BOZÜYÜK

İkametgâh: İsmet İnönü Caddesi No:47 BOZÜYÜK/BİLECİK

3.5 ESKİŞEHİR ERTUĞRULGAZİ YÖRÜK TÜRKMEN DERNEKLERİ FEDERASYONU

Merkezi: ESKİŞEHİR

İkametgâh: İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak Hüner İş Merkezi A Blok Kat:1 No:24 ESKİŞEHİR

MADDE 4 AMAÇ VE FAALİYETLER

Konfederasyonun genel amaçları sıralanmıştır.

4.1 Milli birlik ve beraberliğin temeli olan Türk kültürünü araştırmak yaşatmak geliştirmek saklamak yeni kuşaklara aktarmak ve bu amaçla gereğinde aynı amaca hizmet eden diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4.2 Türkiye ve Türk dünyasının her köşesinde kardeşlik dayanışma ve yardımlaşma esaslarını geliştirmek aynı dili konuşan aynı tarihi paylaşmış diğer ülkelerdeki kuruluşlarla sağlam diyaloglar kurmak Avrasya coğrafyasının ortak dilinin oluşmasına katkılarda bulunmak. Türk dünyasında bulunan benzer kuruluşlarla ortaklaşa sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.

4.3 Türkçenin gelişmesine ve dünyada yaygınlaşmasına katkıda bulunmak Anadolu Türkçesinin Avrasya coğrafyasının ortak dili olması konusunda çalışmalarda bulunmak ve bu konuda projeler geliştirmek

4.4 Konfederasyonun üyesi federasyonların ve federasyon üyesi derneklerin amaçlarına ulaşmak için onlara destek vermek ortak çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak

4.5 Genel olarak Türk dünyasına hizmet eden diğer dernek federasyon "ve Konfederasyonlarla işbirliği içerisinde bulunmak gerektiğinde ortak projeler geliştirmek ve uygulamak

Konfederasyon amacını gerçekleştirmek üzere:

4.6 Türk milli miraslarının korunması ve geliştirilmesi için araştırma merkezleri bilimsel araştırmalar yapar yaptırır. Seminer brifing konferans panel ve açıkoturum gibi toplantılar düzenler eğitici ve öğretici kurslar açar inceleme gezileri düzenler.

4.7 Yurt içinde ve yurt dışında gerektiğinde üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri ve bunlara bağlı fakülteler enstitüler yüksekokullar araştırma merkezleri ilk ve orta öğretim kurumları ile lisansüstü eğitim kurumları dershane ve öğrenci yurtları açar eğitim ve spor tesisleri kurar işletir veya işlettirir.

4.8 Amacına uygun olarak Türk kültürü ile ilgili araştırma yapmak için bilim kurulları ve çeşitli komisyonları kurar.

4.9 Konfederasyonun amaçları doğrultusunda gerekli iletişimi sağlamak için gerekli her türlü bilimsel sanatsal ve eğitsel yayınlar yapar kitap dergi gazete ve broşürler çıkarır diğer basın yayın faaliyetlerinde bulunur bunun için gerekli tesisler kurar işletir veya işlettirir.

4.10 Amaçları ile ilgili kanuni izinler dahilinde kutsal değerlerin tarihi mirasların abide ve anıtların her mekanda korunması ve restorasyonu için faaliyet gösterir ve bu konuda tüm yurtiçi ve yurtdışı resmi ve özel kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliği yapar. Türk kültürü ile ilgili yazma ve nadir eserleri açığa çıkarır görüntülü ve sesli eserler derler ve bu konularda envanter çalışmaları yapar.

4.11 Geçmişte ve günümüzde amaçta belirtilen konularda hizmet etmiş bilim adamları yazar şair ve halk adamlarına maddi ve manevi yardımlarda bulunur. Bunlara ilişkin olarak yardım kampanyaları açar ölüm evlenme ve benzeri hallerde sosyal yardımlarda bulunur.

4.12 Konfederasyona gelir sağlamak amacıyla her türlü dinlenme sosyal sportif ve turistik tesisler açar ticari sınaî ve hizmet alanlarında faaliyet gösterecek yurtiçinde ve yurtdışında şirketler ve iktisadi işletmeler kurar işletir veya işlettirir. ilgili mevzuat esaslarına göre her türlü Şirketlere ortak olur şirketlerin ortaklık paylarını alır satar ve iştirak eder ortaklık paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarf eder.

4.13 Konfederasyon tüzü?üne uygun olarak kanuni mevzuat dahilin de i?çi ve i?veren sendikalar?ndan mesleki kurulu?lardan vak?f ve iktisadi i?letmelerinden maddi yard?m kabul edilebilir. Yasalar çerçevesinde benzer amaçlarla faaliyette bulunan yerli ve yabanc? dernekler federasyonlar Konfederasyonlar ?irket ve uluslar aras? kurum ve kurulu?larla i?birli?i yapar yard?m al?r bu yard?m? temin için anla?malar akdeder.

4.14 Her türlü ba??? ve hediyeyi kabul eder ba??? ve hediye ile ilgili olarak ba????n vasiyetin ve sair ölüme ba?l? tasarruflar?n ba???? yapan taraf?ndan öne sürülen di?er ?art ve mükellefiyetini kabul eder yerine getirmeye çal???r.

4.15 Yönetim Kurulunun karar verece?i di?er konularda faaliyette bulunur

MADDE 5 ÜYE OLMA HAKKI

Konfederasyon amaçlar?na uygun ve Dernekler Yasas? hükümlerini yerine getirmi? her federasyon kendi Genel Kurulunda alaca?? kat?lma karar? ile Konfederasyona üye olabilir.

MADDE 6 ÜYE BA?VURUSU VE ?NCELENMES?

Üye olabilme özelliklerine sahip her federasyon kendi Genel Kurulunda ald??? kat?lma karar?n?n tasdikli sureti ile yaz?l? Konfederasyona üye olmak üzere ba?vurur. Yönetim Kurulu kendisine ula?an üyelik ba?vurusunu yapaca?? ilk toplant?da incelemeye alarak üyelik talebinin kabul veya reddini otuz gün içinde karara ba?lar. Yönetim kumulunun karar? bir yaz? ile ba?vuru sahibi federasyona bildirir. Üyeli?i kesinle?en federasyon Konfederasyonun Ana Tüzü?ünü kabul etmi? say?l?r.

?ki defa Konfederasyondan ç?kan veya ç?kar?lan federasyonlar?n ba?vurular? dikkate al?nmaz.

MADDE 7 ÜYEL?K SIFATININ KAZANILMASI

7.1 Yönetim kurulunca üyeli?ine karar verilen federasyona bu kararla birlikte Konfederasyona giri? ücreti ve o y?la ait aidat?n? 30 gün içinde ödenmesi genel sekreterlikçe bildirilir.

7.2 An?lan süre içinde giri? ücretini ve y?ll?k aidat?n? tam olarak ödeyen federasyon Konfederasyonun üye kay?t defterine kaydedilmekle üyelik s?fat?n? kazanm?? olur.

MADDE 8 ÜYEL?K SIFATININ SONA ERD?R?LMES?

Üyelik konfederasyondan ç?kma, ç?kar?lma veya üyenin tüzel ki?ili?ini kaybetmesi ile sona erer.

8.1 Üyelikten Ç?kma:

Üyeler kendi Genel Kurullar?nda üyelikten ayr?lma karar? alabilirler. Genel Kurul karar?n?n Konfederasyon yönetim kuruluna yaz?l? olarak bildirilmesi ile birlikte federasyonun üyeli?i sona erer.

8.2 Üyelikten Ç?kar?lma:

Konfederasyon üyeli?inden ç?kar?lma ancak disiplin kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun karar? ile olur.

Disiplin kurulunun üyenin savunmas?n? da ald?ktan sonra karar?n? gizli oyla ve üye tam say?s?n?n 2/3 ço?unlu?u ile verir. Sonuç ilgili üyeye yaz?l? olarak bildirilir. Ç?kar?lan üye kendisine bildirilen karara kar?? bildirim tarihinden itibaren ba?lamak üzere15 gün içinde yönetim kurulu arc?l??? ile Genel kurulda itiraz edilir, itiraz ile Genel kurul toplant?s?nda görü?ülerek karara ba?lan?r. ?tiraz?n karara ba?lanaca?? tarihe kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

MADDE 9 ÜYEL?K ÇE??TLER?

9.1 Asil Üyelik: Bu tüzük hükümleri uyar?nca üyeli?e kabul edilen federasyonlard?r.

9.2 Onursal Üyelik: Konfederasyonun amaçlar?na ve hizmet felsefesine üstün destek ve de?erli katk?lar sa?lam?? Türklük bilincinin geli?mesi için çaba sarf etmi? yol gösterici rol oynam?? ancak Dernekler yasas? hükümleri uyar?nca Konfederasyona üye olmayan ki?i kurum ve kurulu?lara bir te?ekkür ve dostluk ifadesi olarak üç y?l süreli olmak ko?uluyla yönetim kurulu karar? ile al?nm?? bir unvand?r. Onursal üyeler Genel kurul toplant?lar?na iki temsilci gönderebilirler bu temsilciler oy kullanamazlar.

MADDE 10 KONFEDERASYONUN ORGANLARI

1- Genel Kurul

2- Yönetim Kurulu

3- Denetim Kurulu

4- Disiplin Kurulu

MADDE 11 GENEL KURUL

Genel Kurul Konfederasyonun en yüksek ve en yetkili organ?d?r. Genel Kurul Yönetim Kurulu Asil üyeleri, Denetim kurulu asil üyeleri, Disiplin kurulu asil üyeleri ile üye federasyonlar?n kendi asil üyeleri aras?ndan seçecekleri 25'er delegenin kat?l?m? ile te?ekkül eder. Genel Kurulun her bir üyesi 1 (Bir) oy hakk?na sahiptir ve oylar? bizzat kullanabilirler.

MADDE 12 GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul üç y?lda bir Nisan ay?nda yönetim kurulunun faaliyetlerini ve mali i?leri görü?mek ayn? zamanda konfederasyonun, kurullar?n?n seçimini yapmak için ola?an olarak toplan?r.

Konfederasyon ayr?ca Yönetim ve Denetim Kurullar?n?n gerekli gördü?ü ya da Genel Kurulu olu?turan tüm üye temsilcileri say?s?n?n be?te birinin yaz?l? iste?i üzerine yönetim kurulunun ça?r?s? ile ola?an üstü toplanabilir.

MADDE 13 TOPLANTIYA ÇA?RI USULÜ

13.1 Genel Kurul Yönetim Kurulunca en az 15 gün önceden toplant?ya ça?r?l?r. Bu amaçla toplant?n?n günü saati yeri ve gündemi üyelere bir gazetede ilan edilmek veya yaz?l? yada elektronik postayla bildirilmek suretiyle ça?r?l?r. Bu ça?r?da ço?unluk sa?lanmamas? nedeni ile toplant? yap?lamazsa ikinci toplant?n?n nerede hangi gün ve saatte yap?laca?? ayn? yaz?da belirtilir. ?lk toplant? ile ikinci toplant? aras?ndaki zaman bir haftadan az 60 günden fazla olamaz.

13.2 Toplant? ço?unluk sa?lanmamas? sebebinin d???nda ba?ka bir nedenle geri b?rak?l?rsa bu durum geri b?rakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplant? için yap?lan ça?r? usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. ?kinci toplant?n?n geri b?rak?lma tarihinden itibaren en geç alt? ay içinde yap?lmas? zorunludur.

13.3 Genel Kurul toplant?s? bir defadan fazla geri b?rak?lamaz.

MADDE 14 TOPLANTI YER? VE TOPLANTI YETER SAYISI

14.1 Genel Kurul toplant?lar? T.C s?n?rlar? içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek herhangi bir yerde yap?labilir.

14.2 Genel Kurul toplant?ya kat?lma hakk? bulunan üye temsilcilerinin salt ço?unlu?u ile toplan?r. ?lk toplant?da yeterli ço?unlu?un sa?lanmamas? halinde durum bir tutanakla saptan?r.

14.3 ?kinci toplant? salt ço?unluk aranmaks?z?n kat?lan delegelerle aç?l?r. Kat?lan delegelerin say?s? Yönetim Kurulu Denetim Kurulu as?l üye say?lar?n?n toplam?n?n iki kat?ndan az olamaz.

14.4 Genel Kurulda kararlar salt ço?unlukla al?n?r. Ancak Konfederasyonun fesih ve tasfiyesi gibi kararlarda Dernekler Yasas?n?n karar yeter say?s?na ili?kin esaslara uyulur.

14.5 Genel kurul toplant?s? bir defadan fazla geri b?rak?lamaz.

MADDE 15 TOPLANTI USULÜ

15.1 Genel Kurul toplant?s?na kat?lacak delegeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listede isimlerinin kar??s?na imzalayarak toplant? yerine girerler. Bu listeye göre yeter say? sa?lanm??sa durum bir tutanakla saptan?r ve toplant? Yönetim Kurulu Ba?kan? veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi taraf?ndan aç?l?r.

15.2 Genel Kurulun aç?l???n? takiben toplant?ya yönetmek üzere aç?k oyla bir ba?kan bir ba?kan vekili ile iki yazmandan olu?an bir Ba?kanl?k Divan? seçilir. Divan Ba?kan? olu?turulan divandan bir ba?kan vekili ile bir yazmanı Sand?k Kurulu olarak görevlendirilir.

15.3 Toplant? Ba?kanl?k Divan? taraf?ndan yönetilir. Toplant? sonunda bütün tutanak ve belgeler Ba?kanl?k Divan? taraf?ndan imzalanarak Yönetim Kuruluna teslim edilir.

15.4 Genel Kurul yaln?z gündemdeki konular? görü?ür ve karara ba?lar Ancak toplant?da haz?r bulunan delegelerin en az onda birinin görü?ülmesini istedi?i hususlar?n Genel Kurul gündemine al?nmas? zorunludur.

MADDE 16 GENEL KURULUN GÖREV VE YETK?LER?

16.1 Konfederasyon Genel Ba?kan?n? seçmek

16.2 Konfederasyon organlar?n? seçmek

16.3 Konfederasyon Tüzü?ünü de?i?tirmek

16.4 Yönetim ve Denetim Kurallar?n?n raporlar?n? görü?mek faaliyet ve hesaplar?n?n ibras?n? karara ba?lamak

16.5 Yönetim Kurulunun haz?rlad??? bütçeyi görü?mek aynen veya de?i?tirerek kabul etmek.

16.6 Gerekti?inde Konfederasyona ta??nmaz sat?n almak veya mevcut ta??nmazlar!..satmak ya da gerekti?inde bunlar leh veya aleyhine ipotek tesis ve terkin etmek üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek.

16.7 Yönetim Kurulu taraf?ndan verilecek kesin üyelikten ç?karma kararlar?na yap?lacak itirazlar? karara ba?lamak

16.8 Konfederasyonun feshine veya tasfiyesine karar vermek

16.9 Yasada ve Tüzükte Genel Kurula verilmi? di?er görevleri yerine getirmek

MADDE 17 ADAYLARIN B?LD?R?M?

17.1 Genel Kurul Toplant?s?nda Ba?kanl?k divan?n?n olu?mas?ndan sonraki süreç içerisinde (ve mutlaka divan taraf?ndan belirlenen ve de hazurun'a duyurulan en son aday bildiriminin bitim zaman?na kadar olmak üzere) Konfederasyon Genel Ba?kanl???na, yönetim kurulu üyeli?ine, Denetim kurulu üyeli?ine, Disiplin kurulu üyeli?ine Aday olacaklar?n veya aday gösterileceklerin yaz?l? ba?vurular? Divan ba?kanl???na verilir.

17.2 Ba?kanl?k Divan? Aday listelerini onaylad?ktan sonra herkes taraf?ndan görülebilecek ?ekilde ask?ya ç?kar?r.

MADDE 18 OY VERME ??LEM?

18.1 Oy verme yeri oylar?n kullan?lmas?, say?m?, dökümü ve seçimle ilgili bütün i?ler Genel kurul Ba?kanl?k Divan? taraf?ndan görevlendirilecek Seçim Sand?k kurulu taraf?ndan düzenlenir ve yürütülür.

18.2 Üyelerin oylar?n? düzenli bir ?ekilde kullanabilmelerini sa?lamak için oy kullanma yerine gerekti?i kadar sand?k konulur.

18.3 Oy kullanacak üye, kimli?ini ve Genel kurula giri? kart?n? sand?k ba??nda bulunan görevliye verir. Üye oy vermek için haz?rlanm?? kapal? bir bölümde bulunan Konfederasyon damgas?n? ve ba?kanl?k divan?n?n imzas?n? ta??yan zarflardan birine Genel Ba?kan ve kurul üyelerine ait tercihlerini i?aretledi?i oy pusulas?n? koyduktan sonra sand??a atar. Adaylar tek liste halinde seçime kat?lacaklar ve söz konusu listede organlara seçilecek asil ve yedek üye say?s? kadar aday mevcut ise ayr?ca oy pusulas?n?n i?aretlenmesine gerek kalmaks?z?n, liste halinde haz?rlanan oy pusulas?n?n zarf içersinde sand??a at?lmas? suretiyle de oy verme i?lemi gerçekle?tirilebilir. Oyunu kullanan üye listedeki isminin kar??s?na imza att?ktan sonra kimli?ini geri al?r. Adaylar tek liste halinde seçime katılacaklar ve söz konusu listede organlara seçilecek asil ve yedek üye sayısı kadar aday mevcut ise Divan Başkanlığınca Genel Kurulun oyuna sunar. Genel Kurulca kabul edilir ise liste açık oyla oylanır.

18.4 Oy pusulalar? bas?l? veya elle yaz?lm?? olabilir.

18.5 Her sand?k için yeteri kadar kapal? bölme haz?rlan?r.

MADDE 19 OYLARIN TASN?F? SAYIMI VE SEC?M SONUÇLARININ ?LANI

19.1 Oylar verildikten sonra oy kullanan üye say?s? listedeki imzalarla kar??la?t?r?l?r. Sonra sand?klar aç?l?p zarflar say?l?r. Zarf adedi oy kullanm?? üye say?s?ndan fazla ç?karsa durum bir tutanakla saptan?r. Listeye göre oy kullanm?? üyelerin imza say?s?ndan fazla ç?kan zarflar yok edilir.

19.2 Seçim sonuçlar? Ba?kanl?k Divan? taraf?ndan toplant?n?n yap?ld??? yerde hemen ilan edilir. Oy pusulalar? ve zarflar? bir torbaya konularak yeni seçilmi? Konfederasyon Ba?kan?na teslim edilir.

MADDE 20 SEC?M SONUÇLARINA ?T?RAZ

Aday olmu? her delege kendisi ile ilgili say?m ve seçim sonucuna Genel Kurul Toplant?s? sona erinceye kadar Ba?kanl?k Divan?'na yaz?l? itirazda bulunabilir.

MADDE 21 GENEL KURUL SONUÇ B?LD?R?M?

21.1 Ola?an ve ola?anüstü genel kurul toplant?lar?n? izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurullar? ile di?er organlara seçilen as?l ve yedek üyeleri içeren Genel kurul sonuç bildirimi (Dernekler yönetmeli?i Ek 3) ve ekleri yönetim kurulu Ba?kan? taraf?ndan mülki amirli?e bildirilir.

a) Divan ba?kan?, ba?kan yard?mc?lar? ve yazman taraf?ndan imzalanm?? genel kurul toplant? tutana?? örne?i,

b) Tüzük de?ikli?i yap?lm??sa tüzü?ün de?i?en maddelerinin yeni ve eski ?ekli ile konfederasyon tüzü?ünün son ?eklinin her sayfas?n? yönetim kurulunca imzalanm?? örne?i,

21.2 Genel kurul sonuç bildirimleri Konfederasyon yönetin kurulu taraf?ndan yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi taraf?ndan da yap?labilir. Bildirim yap?lmas?ndan yönetim kurulu ba?kan? sorumludur.


MADDE 22 YÖNET?M KURULU VE GÖREVLER?

22.1 Yönetim Kurulu do?rudan genel kurul taraf?ndan üç y?ll?k bir süre için seçilen 1 (Bir) Genel Ba?kan 7(yedi) Genel ba?kan yard?mc?s? 1 (Bir) Genel Sekreter 1 (Bir) Genel Mali Sekreter 1(Bir) Genel Te?kilatland?rma Sekreteri ve 9 (Dokuz) yedek üyeden olu?ur.

Asil üyelerden birinin herhangi bir nedenle çekilmesi halinde bo?alan asil üyeli?i doldurmak için yedek üyelerden en çok oy alandan ba?layarak ça?r? yap?l?r. Tek liste halinde açık oyla seçim yapılacaksa, asil üyelerden birinin herhangi bir nedenle çekilmesi halinde boşalan asil üyeliğe yedek üyelerden listedeki sıraya göre çağrı yapılır.

YÖNET?M KURULUNUN GÖREVLER?

22.2 Konfederasyonu yasalar ve tüzük hükümleri ile Genel Kurul kararlar? do?rultusunda yönetmek

22.3 Çal??ma program? haz?rlamak

22.4 Çal??ma dönemine ait hesap sonuçlar?n? ve bütçe tasar?lar?n? haz?rlayan Genel
Kurula sunmak,

22.5 Konfederasyona üyelik taleplerini de?erlendirmek ve karar vermek
Konfederasyondan ç?kar?lan üyeler hakk?nda yap?lan itirazlar? görü?ülmesi için Genel Kurulun onay?na sunmak.

22.6 ?ç yönetmelikleri yönergeleri haz?rlamak ve yürütmek

22.7 Yasa tüzük ve yönetmeliklerden do?an Genel Kurul'un kendisine verdi?i bütün görevleri yerine getirmek mali bak?mdan Konfederasyonu güçlendirecek projeleri yürütmek.

22.8 Yeterli ki?i ve say?da Bilim ve AR-GE kurullar? olu?turmak.

MADDE 23 GENEL BA?KANIN GÖREVLER?

23.1 Genel Ba?kan Konfederasyonun tüzel ki?ili?ini yurt içinde ve yurt d???nda temsil eder.

23.2 Yönetim Kuruluna ve Ba?kanlar Kuruluna ba?kanl?k etmek veya bu görevini yönetim kurulu üyelerinden birine devretmek.

23.3 Konfederasyon ad?na tüm yay?n organlar?n?n sahibi olmak.

23.4 Hizmetlerin yürütümünün gerektirdi?i i?birli?ini ve ortak çal??may? sa?lamak.

23.5 Gelir ve gider belgelerini onaylamak

23.6 Gerekti?inde Yönetim Kurulu'nu ola?anüstü toplant?ya ça??rmak.

23.7 Kanunlar?n ve tüzü?ün kendisine yükledi?i di?er görevleri yerine getirmek.

MADDE 24 GENEL BA?KAN YARDIMCILARININ GÖREVLER?

24.1 Genel Ba?kan Yard?mc?lar? Genel Ba?kan taraf?ndan yap?lan görev taksimine göre kendilerine verilen ve süreklilik arz eden görevleri yapar.

24.2 Genel Ba?kan Yard?mc?lar?ndan birini Vekil tayin eder. Genel Ba?kan Vekili Genel Ba?kan?n Yoklu?unda onun görevlerini yapar.

24.3 Genel Ba?kan?n verdi?i di?er görevleri yapar

MADDE 25 GENEL SEKRETER?N GÖREVLER?

25.1 Konfederasyon'un tüm yaz??malar?n? yürütmek

25.2 Yönetim Kurulu toplant?s?n?n gündemini haz?rlamak

25.3 Konfederasyonun yay?n organlar?n?n haz?rlanmas?ndan sorumlu olmak.

25.4 Genel Ba?kan ve Genel Ba?kan Vekilinin birlikte yoklu?unda Yönetim Kuruluna Ba?kanl?k etmek

25.5 Toplant? tutanaklar?n?n sürekli düzenli tutulmas?ndan ve saklanmas?ndan sorumlu olmak.

25.6 Konfederasyonun tüm bilgi toplama belgeleme hizmetlerinden sorumlu olmak

25.7 Konfederasyon çal??anlar?n?n çal??ma usul ve denetiminden sorumlu olmak.

25.8 Genel Ba?kan?n verdi?i di?er görevleri yapmak.

MADDE 26 GENEL MAL? SEKRETER?N GÖREVLER?

26.1 Konfederasyonun bütün mali i?lerini yönetmek

26.2 Konfederasyonu borçlu ya da alacakl? yapacak belgelerle çekleri Genel Ba?kan Vekili veya Genel Sekreterlerle birlikte imzalamak.

26.3 Gerekli görülmesi durumunda konfederasyon'un devaml? olarak hesaplar?n? tutacak olan ücretli muhasebecinin çal??malar?n? takip ve kontrol etmek

26.4 Yönetim Kurulunca üyeli?ine karar verilen federasyonlara giri? aidat?n? yat?rmalar? için gerekli bildirimleri yapmak ve sonuçland?rmak için i?lemleri takip etmek.

MADDE 27 GENEL TE?K?LATLANDIRMA SEKRETER?N?N GÖREVLER?

27.1 Konfederasyon'un te?kilatlanma çal??malar?n? yürütmek

27.2 Üye olmak isteyen federasyonlar?n üyelik taleplerinin ön ara?t?rmas?n? yapmak ve federasyonlar?n kurulu? amaçlar?n?n Konfederasyonun amaçlar?na uygun olup olmad???n? kurulu?unun Dernekler yasas? hükümlerini yerine getirip getirmediklerini incelemek ve Konfederasyonun Yönetim Kurulunu bu konuda bilgilendirmek

27.3 Konfederasyon'a üye olan federasyonlar?n ve Konfederasyondan ayr?lan
Federasyonlar?n kay?tlar?n? tutmak.

27.4 Üyelik ba?vurular?n?n Yönetim Kurulunda görü?ülmesi tamamland?ktan sonra kesinle?en sonucun ba?vuru sahibine yaz?l? olarak duyurulmas?n? sa?layan i?lemleri gerçekle?tirmek.

27.5 Bütün üyelik i?lemlerini tamamlayarak üye olma s?fat?n? kazanan üyeleri Konfederasyon'un Üye Kay?t Defteri'ne kay?t etmek

27.6 Konfederasyondan ç?kan ç?kar?lan veya tüzel ki?ili?ini kaybeden üyelerin takibini yapmak ve bunlar? Üye Kay?t Defteri'nden silmek

27.7 Üyelikten ç?kar?lan üyenin yasal süreler içinde itiraz? olup olmad???n? ve gerekli yasal prosedürü takip etmek.

MADDE 28 YÖNET?M KURULU'NUN ÇALI?MA USULÜ

28.1 Yönetim Kurulu Konfederasyon i?lerinin gerektirdi?i hallerde ve en az ayda bir defa toplan?r. Toplant? gündemi Genel Sekreter taraf?ndan haz?rlanarak yedi gün önceden Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Her üye diledi?in de gündeme madde ilave ettirilebilir.

28.2 Yönetim Kurulu salt ço?unlukla toplan?r. Toplant?da haz?r bulunanlar?n salt ço?unlu?u ile karar alabilir. Yönetim Kurulunca al?nan kararlar Tasdikli Karar Defteri'ne geçirilir ve imzalan?r.

28.3 Yönetim Kurulu toplant?lar?n? Genel Ba?kan bulunmad??? taktirde Genel Ba?kan Vekili yönetir.

28.4 Uzmanl??? gerektiren konular?n görü?ülmesinde Yönetim Kurulu gerekirse uzman bir ki?iyi/veya ki?ileri davet ederek görü? alabilir. ?stifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri görev süresi içinde yap?lan i?lerden sorumlu olup Genel Kurul'a kar?? hesap vermekle yükümlüdürler. Bu üyeler ibra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.

MADDE 29 YÖNET?M KURULUNUN MÜNFES?H SAYILMASI

Her ne sebeple olursa olsun Ba?kan dahil Yönetim Kurulu üye say?s? yedek üyelerin kat?l?m?na ra?men üye tam say?s?n?n salt ço?unlu?undan a?a?? dü?erse Yönetim Kurulu münfesih say?l?r. Bu durumda Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu taraf?ndan bir ay içinde ola?anüstü toplant?ya ça?r?l?r. Ça?r?n?n süresi içinde yap?lmamas? halinde üyelerden birinin ba?vurmas? halinde sulh hakimi üyeler aras?ndan seçece?i üç ki?iyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 30 DENET?M KURULU

Denetim Kurulu Genel Kurulu taraf?ndan üç y?ll?k görev süresi için seçilmi? beş as?l ve beş yedek üyeden olu?ur. As?l üyelerden birinin herhangi bir nedenle çekilmesi halinde bo?alan as?l üyeli?i doldurmak için yedeklerden en çok oy alandan ba?layarak ça?r? yap?l?r. Tek liste halinde açık oyla seçim yapılacaksa, asil üyelerden birinin herhangi bir nedenle çekilmesi halinde boşalan asil üyeliğe yedek üyelerden listedeki sıraya göre çağrı yapılır.

MADDE 31 DENET?M KURULU GÖREV VE YETK?LER?

Denetim Kurulu Konfederasyonun gelir-gider hesaplar?n? bunlar?n dayand??? belge ve kay?tlar? muhasebeye ait defterleri denetler.

Bu amaçla Denetim Kurulu

31.1 Kasay? sayar giderlerin tüzük hükümlerine uygun yap?l?p yap?lmad???n? inceler.

31.2 Gerekli gördü?ü hallerde gider belge ve kay?tlar konusunda Yönetim Kurulu'nu uyar?r.

31.3 Yönetim Kurulu'nun ibra edilip edilmemesi hususundaki teklifini bir rapor halinde Genel Kurul'a sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na verir.

31.4 Denetim sonuçlar?na göre gerekiyorsa Genel Kurul'un ola?anüstü toplant?ya ça?r?lmas?n? ister.

31.5 Dernekler Kanunu hükümleri uyar?nca tutulmas? gerekli defterleri belgeleri kontrol
eder i?lemlerin yasalara Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlar?na uygunlu?unu
denetler.

31.6 Kay?t ve i?lemlerde gördü?ü yanl??lar? noksanlar? ve usulsüzlükleri Yönetim
Kurulu'na yaz? ile bildirir. Bunlar?n giderilip giderilmedi?ini takip ve kontrol eder.

31.7 Denetim Konfederasyon tüzü?üne tespit edilen esas ve usullere göre ve alt? ay? geçmeyen aral?klarla yapar sonuçlar?n? bir rapor halinde Yönetim Kurul'una ve topland???nda Genel Kurula sunar.

31.8 Tüzükte gösterilen di?er görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullan?r. Gerekli gördü?ünde Yönetim Kurulu toplant?lar?na kat?l?r.

31.9 Denetim sonunda usulsüz veya Konfederasyonun mali bünyesini etkileyecek gereksiz giderlerin veya tüzük hükümlerine ayk?r? borçlanman?n saptanmas? halinde Genel Kurul'un ola?anüstü toplant?ya ça?r?lmas?n? ister.

MADDE 32 D?S?PL?N KURULU

32.1 Disiplin Kurulu Genel kurul taraf?ndan gizli oyla üç y?ll?k süre için seçilen 5 as?l ve 5 yedek üyeden olu?ur. Asil üyelerden birinin herhangi bir nedenle çekilmesi halinde boşalan asil üyeliği doldurmak için yedeklerden en çok oy alandan başlayarak çağrı yapılır. Tek liste halinde açık oyla seçim yapılacaksa, asil üyelerden birinin herhangi bir nedenle çekilmesi halinde boşalan asil üyeliğe yedek üyelerden listedeki sıraya göre çağrı yapılır.

32.2 Kurul üyeleri ilk toplant?lar?nda kendi aralar?ndan bir Ba?kan seçer.

32.3 Herhangi bir nedenle asil üyelikten bir bo?alma oldu?undan en çok oy alan yedek üyeden ba?lamak üzere ça?r? yap?larak bo?luk giderilir.

MADDE 33 D?S?PL?N KURULUNUN GÖREV VE YETK?LER?

33.1 Üye Federasyonlar?n Yöneticilerin ve di?er Mensuplar?n yapm?? oldu?u fiil ve davran??lar?n?n Konfederasyon'un amaçlar? ve ülke ç?karlar? ile ba?da??p ba?da?mad???n? kovu?turmak ve karara ba?lamak.

33.2 Üç ayda bir ola?an gerekti?inde Yönetim Kurulu'nun ça?r?s? üzerine ola?anüstü olarak toplan?r.

33.3 Yönetim kuruluna yaz?l? olarak yap?lan ihbar ve ?ikâyetlerin Yönetim Kurulu taraf?ndan kendisine havalesi ile veya do?rudan yaz?l? müracaat? üzerine konuyu incelemek ve soru?turmaya alma

33.4 Disiplin Kurulu'nun verebilece?i cezalar ?unlard?r.

Uyarma: Yapt??? fiil ve/veya davran??lar?n?n uygunsuz gördürdü?ünün ?lgili Üyeye bir yaz? ile duyurulmas?d?r.

Üyelikten Ç?kar?lma: Federasyonlar?n Konfederasyona üye olmalar?n?n kazand?rd??? tüm haklardan süresiz olarak yoksun b?rak?lmas?d?r.

33.5 Konfederasyon Yönetim Kurulu üyelerle ilgili olarak disiplin sucu say?labilecek
konularda gelen yaz?l? ?ikâyetleri Disiplin kuruluna havale ederek ve/veya bizzat Yönetim kurulunun gözlem ve duyumlar?na dayanarak tespit edilen hallerde yaz? ile bizzat durumu Disiplin Kuruluna bildirerek konu ile ilgili ara?t?rma ve incelemeyi yapt?r?r.

33.6 Disiplin Kurulu üyenin savunmas?n? da ald?ktan sonra karar?n?

33.7 Disiplin Kurulu verdi?i cezay? uygulanmak üzere yönetim kuruluna yaz?l? olarak iletir. Verilen cezalar Disiplin kurulunun kararlar?na istinaden Yönetim Kurulu karar? ile uygulan?r.

33.8 Verilen ceza Yönetim Kurulu taraf?ndan ilgili üyeye yaz?l? olarak bildirilir. Ç?kar?lan üye kendisine bildirilen karara kar?? bildirim tarihinden itibaren ba?lamak üzere 15 gün içinde Yönetim Kurulu arac?l??? ile Genel Kurul'da itiraz edebilir.

Disiplin Kurulu kararlar?na yap?lan itirazlar?n ilk Genel Kurul toplant?s?nda görü?ülerek karara ba?lan?r. ?tiraz?n karara ba?lanaca?? tarihe kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Genel Kurul'un karar? kesindir.

MADDE 34 BA?KANLAR KURULU

Ba?kanlar Kurulu bir isti?are organ?d?r ve Konfederasyon'un Yönetim Kurulu asil üyeleri ile Genel kurula kat?lma hakk? olan tüm üye Federasyonlar?n Genel Ba?kanlar?ndan olu?ur. Konfederasyon Genel Ba?kan? Ba?kanlar Kuruluna Ba?kanl?k eder.

MADDE 35 BÜTÇE

Yönetim Kurulu taraf?ndan haz?rlan?p Genel Kurul'ca aynen veya de?i?tirilerek kabul edilen bütçe 1 Ocak- 31 Aral?k itibariyle 1 y?ll?kt?r. Bütçenin fas?l ve maddeleri aras?nda aktarmalar mümkündür. Yönetim Kurulu bütçe d??? harcamada bulunamaz. Bütçe d??? harcama ancak Genel Kurul taraf?ndan kabul edilecek "ek bütçe" ile mümkündür.

MADDE 36 KONFEDERASYONUN GEL?R KAYNAKLARI VE BORÇLANMA USULÜ

36.1 Konfederasyona üye olan her federasyon giri?te bir kez pe?in olarak 400 YTL giri? aidat? öder. Her üye federasyon ayr?ca her y?l pe?in olarak 240 YTL y?ll?k üye aidat? öder. Bu miktarlar?n eksiltilip artt?r?lmas? yetkisi Genel Kurul'a aittir.

36.2 Sosyal ve sportif etkinliklerden elde edilecek gelirler

36.3 Dergi gazete ve reklâm gelirleri

36.4 Ba???lar ve yard?mlar

36.5 Konfederasyonun mal varl???ndan elde dilecek gelirler

36.6 Kiralardan ve ?ktisadi i?letmelerden sa?lanacak gelirler

36.7 Di?er gelirler

36.8 Konfederasyon ancak Genel Kurul'dan ald??? yetkiyle borçlanabilir.

MADDE 37 KONFEDERASYONUN ?C DENET?M?

Konfederasyonda genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulu taraf?ndan iç denetim yap?labilece?i gibi ba??ms?z denetim kurulu?lar?na da denetim yapt?r?labilir. Genel kurul yönetim kurulu veya ba??ms?z denetim kurulu?lar?nca denetim yap?lm?? olmas? denetim kurulunun yükümlülü?ünü ortadan kald?rmaz.

Denetim kurulu taraf?ndan en geç y?lda bir defa konfederasyonun denetimi gerçekle?tirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya ba??ms?z denetim kurulu?lar?na denetim yapt?rabilir.

MADDE 38 DEFTERLER VE MUHASEBE

Yönetim Kurulu Dernekler Yasas?nda belirtilen defterleri tutmak belgelere dayal? aç?k düzenli ve ça?da? bir muhasebe uygulamakla yükümlüdür.

Ayr?ca üye aidat? tahakkuk ve tahsilini takip etmek üzere yard?mc? defter yard?mc? defter ile yeteri kadar muhasebe yard?mc? defteri gibi i?letmelerini kolayla?t?r?c? defterlerde tutabilir.

MADDE 39 SÖZLE?MELER

Tüzükten do?an veya Genel Kurulun verdi?i yetkiye dayanarak yap?lacak tüm sözle?meler Yönetim Kurulu Karar? ile olur.

MADDE 40 TÜZÜK DE????KL???

40.1 Tüzük de?i?iklik teklifleri Yönetim Kurulu'nca veya Genel Kurul'a kat?lma hakk? olan delegelerin onda biri taraf?ndan yap?labilir.

40.2 De?i?iklikler Genel Kurul'a kat?lan delegelerin 2/3 ÇO?UNLU?U ?LE KABUL ED?L?R VE YASAL SÜRES? ?ÇER?S?NDE TÜZÜK DE????KL??? Valili?e bildirilir.

MADDE 41 ?Ç YÖNETMEL?K

Konfederasyonun i?leyi? yönetim ve iç denetim esaslar? Yönetim Kurulunca düzenlenecek bir iç yönetmelikte belirlenir. Bu yönetmelik ilk Genel Kurul'un onay?na sunulur.

MADDE 42 AMBLEM VE FORS

Konfederasyonu temsil edecek amblem ve forsun yap?lmas?na ve de?i?tirilmesine Yönetim Kurulu teklifi ile Genel Kurul karar verir.

MADDE 43 FES?H VE TASF?YE

Genel Kurul Konfederasyonun fesih ve tasfiyesine en az 2/3 oy çoklu?u ile karar verebilir. Fesih halinde para ve malvarl??? Konfederasyonun amaçlar?na uygun çal??an vak?f konfederasyon federasyon veya derneklerden birine devredilmesine Genel Kurul karar verir.

MADDE 44 ATIF

Bu tüzükte aç?kl?k olmayan konularda Dernekler Yasas? Medeni Kanun ve di?er ilgili mevzuat hükümleri uygulan?r.


GEÇ?C? MADDE YÜRÜRLÜK

Bu tüzük kurucu üye Federasyonlar?n temsilcileri taraf?ndan imzalanarak belgelerin idareye al?nd? belgesi kar??l???nda teslim edildi?i tarihte yürürlü?e girer.


KONFEDERASYON KURUCULAR KURULU

1- MUSTAFA ÖZBEK

14- ABDİL KARATAŞ

2- PEVRUL KAVLAK

15- AHMET ERDOĞAN

3- MECİT HAZIR

16- NİHAT KULA

4- CENGİZ DEMİRBAŞ

17- H.HÜSEYİN NAMAZ

5- DURHASAN KOCA

18- MEHMET ALTINAY

6- NİYAZİ ÇAPA

19- BAYRAM İNALTEKİN

7- FAHRETTİN BEŞLİ

20- MUHSİN ÇAKIR

8- MEHMET ÖZER

21- İSMAİL ÜNAL

9- ŞÜKRÜ ACAR

22- ENGİN AKAY

10- MUHAMMER TOYGAR

23- HALİL KARA

11- MUSTAFA KÜÇÜKYAMAN

24- KAMİL UZUN

12- NAZMİ AVCI

13- BAYRAM KODAMAN

KONFEDERASYONUN GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

MUSTAFA ÖZBEK : GENEL BAŞKAN

DURHASAN KOCA : GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

NİYAZİ ÇAPA : GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MUSTAFA KÜÇÜKYAMAN : GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

N?HAT KULA : GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

İSMAİL ÜNAL : GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

PEVRUL KAVLAK : GENEL SEKRETER

MECİT HAZIR : GENEL MALI SEKRETER

CENGİZ DEMİRBAŞ : GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ

Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN