NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Haberler

19.GELENEKSEL ERTUĞRULGAZİ ŞURASI VE YÖRÜK ETK.
2015-03-20

19.GELENEKSEL ERTU?RULGAZ? ?URASI VE YÖRÜK ETK?NL?KLER?
HÜSEY?N ?EN


Eski?ehir Ertu?rulgazi kültür ve sosyal yard?mla?ma derne?inin düzenledi?i 19.geleneksel Ertu?rulgazi ?uras? ve yörük etkinlikleri görkemli bir ?ekilde kutland?.


Etkinliklere Türk Boylar? Konfederasyonu Genel Ba?kan? Durhasan KOCA , Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ertu?rulgazi Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Nihat KULA, BBP Genel Ba?kan? Mustafa DEST?C?, Milletvekilleri Ruhsar DEM?REL, Nabi AVCI, Salih KOCA kat?ld?lar.


Aç?l?? konu?mas?n? Dernek Ba?kan? ?lhami DAYAR yapt?. Konu?mas?nda Osmanl? Cihan Devletinin ilk kurulu? temellerinin Karaca?ehirde at?ld???n? belirterek, "Buradan sonra Sö?üt'e gidilerek Osmanl? ?mparatorlu?unun kurulu?u tamamland?.Bunun Türkiye ve Dünya taraf?ndan bilinmesini istiyoruz." dedi.


Eski?ehir Milletvekili Nabi AVCI konu?mas?nda Eski?ehir'in 2013 Türk Dünyas? kültür Ba?kenti ilan edildi?ini belirtti.


Odunpazar? Belediye Ba?kan? Burhan SAKALLI'da Karaca?ehirin,Sakarya,Çanakkale,Sö?üt gibi birlik ve beraberli?in , dirlik ve düzenin sembolü oldu?unu vurgulad?.


BBP Genel Ba?kan? Mustafa DEST?C?, " Bu ruh bizde var oldu?u,biz bu mayaya sahip oldu?umuz sürece ne kimse bizi bölebilir,ne devletimizin varl???na, ne de milletimizin birli?ine zarar verebilir." dedi. Dursun FAK?H, ?eyh EDEBAL?,Yunus EMRE gibi manevi büyüklerin nasihatlerinin önemli oldu?unu belirtti.


Türk Boylar? Konfederasyonu Genel Ba?kan? Durhasan KOCA konu?mas?nda; Türk milletinin, Yörük Türkmen kitlelerinin birlik,bütünlük,dayan??ma ve karde?li?e herzamankinden daha fazla ihtiyac? oldu?unu ifade etti. Bütün kalabilmenin oyuna gelmeden birlik olmakta sakl? oldu?unu dile getiren KOCA, sözlerini ?öyle sürdürdü.


Ekonomik olarak iflas?n e?i?ine gelmi?,hatta baz? üyeleri iflas etmi? AB maceras?n? bir tarafa b?rak?p, yeralt? ve yerüstü kaynaklar? oldu?u gibi duran Avrasya Birli?ini bir an önce kurmak gerekmektedir. ne olursa olsun devletimize ve kurumlar?m?za güvenmeliyiz. Türk milleti olarak elele olmay? ba?armak zorunday?z.


Konu?malar?n sonunda; Eski?ehir yörük beyi Yusuf TEZCAN'a , geleneksel yörük beyi görevi tekrar verildi.4.kez yörük beyli?i görevi verilen Tezcan'a, yörük yele?i,po?u ve fes k?yafeti Odunpazar? Belediye Ba?kan? Burhan SAKALLI, Sö?üt Belediye Ba?kan? Osman GÜNE? taraf?ndan giydirildi. Duas? ise 9 Eylül Üniversitesi ö?retim üyesi Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM taraf?ndan yap?ld?.


Folklor ekipleri ve mehter gösterileri ile etkinlikler sona erdi.


Resimlerin büyük halini görmek için üzerlerine t?klay?n?z.
Tüm Haberler
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN