NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Haberler

TÜRK DÜNYASI ?ÖLEN?
2012-09-28


TÜRK DÜNYASI ?ÖLEN?
Yakup ATASITÜRK


Afyonkarahisar O?uz Boyu Yörükler Türkmenler Derne?inin öncülü?ünde K?r?m Tatar Federasyonu, Bolvadin Belediyesi, Di?li Belediyesi'nin kat?l?mlar? ile Di?li Tepesi (Pa?ada? Ete?i) nde Türk Dünyas? ?öleni yap?ld?.


Co?kulu bir ?ekilde kutlanan ?ölene Türk Boylar? Konfederasyonu Ankara O?uzboyu Kültür Dernekleri Federasyonu, Ankara Yörükler Türkmenler Derne?i, Dünya Karg?n Türkmenleri Derne?i, Ah?ska Türkleri Derne?i, Anasan(Anadolu ?air,yazar,ozan ve bilim adamlar? birli?i), Avrupa Di?lililer yard?mla?ma dayan??ma derne?i, Azerbaycan O?uz Türkleri Dernekleri, Do?u Türkistanl?lar Derne?i, Edirne K?r?m Türkleri Derne?i, Irak Türkleri Derne?i, Irak Türkmen Ayd?nlar derne?i, ?stanbul K?r?m Türkleri Derne?i, Kamusen Afyon il temsilcili?i, K?br?s Türk Kültür Derne?i olarak geni? kat?l?ml? Sivil Toplum Örgütleri kat?ld?.


?ölen Mehter tak?m? gösterileri ile ba?lad?.?ölenin aç?l?? konu?mas?n? Afyonkarahisar O?uzboyu Yörükler Türkmenler Derne?i Ba?kan? ?akir ALTINTA? yapt?. Daha sonra s?ras?yla Di?li Belediye Ba?kan? Mustafa KARAKOÇ, Bolvadin Belediye Ba?kan? Nazmiye KILIÇ, K?r?m Tatar Federasyonu ad?na Turgut GÜNDÜZ, K?br?s Türk Kültür Derne?i ad?na Ahmet GÖKSAN , Bolvadin kaymakam? Osman Nuri CANATAN, Prof.Dr. Mustafa KAFALI konu?malar?nda ?ölenin anlam ve önemini belirttiler.


?ölene kat?lan Türk Boylar? Konfederasyonu Genel Ba?kan? Durhasan KOCA konu?mas?nda , temel ülkülerinin, büyük Türk dü?ünürü Gasp?ral? ?smail'in "Dilde, Fikirde, ??te Birlik" hedefi oldu?unu, Türk dünyas?n?n bunu bekledi?ini, bu gerçekle?ti?inde, dünyaya bar??, huzur, sevgi gelece?ini belirtti.


Türk kültürüne katk? yapanlara plaketler verildi. Folklor, Türk Sanat Müzi?i, Halk Müzi?i , Türk dünyas?ndan kat?lan sanatç?lar?n söyledi?i güzel eserlerle ?ölen sona erdi.


Tüm Haberler
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN