NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Haberler

BASIN DUYURUSU
2012-06-23

Türk Boylar? Konfederasyonu 3. Ola?an Genel Kurulu 29 Nisan 2012 tarihinde Genel Merkez binas?nda gerçekle?tirilmi?, Genel Ba?kanl???na Durhasan KOCA seçilmi?tir. Durhasan KOCA ba?kanl???ndaki yeni Yönetim Kurulu üyeleri ?u isimlerden olu?mu?tur.

Genel Ba?kan Yard?mc?lar?; Mustafa KÜÇÜKYAMAN, Nihat KULA, Fahri UZUN, Serdar Murat CAN ve Ali ?hsan AKKAYA

Genel Sekreter; Nesrin GÜNEL,

Genel Mali Sekreter; Yakup ATASITÜRK,

Genel Te?kilatlanma Sekreteri; Ali GÜLER olmu?tur.

Alt? federasyon, bu federasyonlara ba?l? yüzlerce dernek, derneklere kay?tl? yüzbinlerce Yörük, Türkmen’in ve Türk Kültürüne hizmet edenleri temsil eden delegelerden olu?an geni? bir kat?l?mla yap?lan Genel Kurul’da Yörük Türkmenlerin sorunlar? görü?ülmü?, Konfederasyon olarak, Türk Milletinin egemenlik haklar?n?n ve üniter-ulus devlet konumunun yap?lmas? dü?ünülen “yeni sivil anayasa” da yer almas? konusunda gayret gösterilmesi kararla?t?r?lm??t?r.

Dünyada ve bölgemizde önemli siyasal geli?melerin ya?and???, özellikle Ortado?u’nun yeniden ?ekillendi?i günümüzde Yörük ve Türkmenlerin temsil edildi?i en büyük çat? örgütlenmesi olan Türk Boylar? Konfederasyonu olarak ülke ve bölge sorunlar?n?n çözümüne katk? yapmak üzere kültürel ve fikri çal??malara h?z verilecektir.

Türk Milleti’nin, özellikle Yörük ve Türkmen kitlelerinin birlik ve bütünlü?üne dayan??maya, karde?li?e bugün her zamankinden daha fazla ihtiyac? oldu?u aç?kt?r. Bu nedenle, yapaca??m?z her türlü etkinlikte birlik ve bütünlü?ümüzü peki?tirmek, karde?li?imizi geli?tirmek ana hedefimiz olacakt?r. Yörük ve Türkmenler her zaman oldu?u gibi ayr??man?n de?il bütünle?menin; kavgan?n de?il karde?lik ve dostlu?un temsilcileridir. ?nan?yorum ki; birlikten kuvvet do?ar, tefrika zay?fl?kt?r. Müslüman Türk Milleti’nin mili ve manevi de?erlerini ya?atma azmimiz kucaklay?c? tavr?m?zla devam edecektir.

Bu vesileyle, Genel Kurulumuza kat?larak bizleri onurland?ran tüm federasyon ba?kanlar?, dernek ba?kanlar?, delegeleri ve tüm üyelerimize te?ekkür eder, konfederasyon organlar?na seçilen arkada?lar?m?za ba?ar?lar dilerim.


Durhasan KOCA

Genel Ba?kan

Tüm Haberler
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN