NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Haberler

AKSAKALLILAR MECLİSİ
2015-03-20

Untitled Document


AKSAKALLILAR MECLİSİ


Ülkemizin “Milli Kimli?i” konusu son zamanlarda hoyratça tart??malara konu yap?lmaktad?r. Oysa

Türk üst kimli?i övünçle ta??nacak bir madalyad?r.

Etnik az?nl?klar ?rk?, dini, etnik mezhebi ve aidiyeti öne ç?kar?larak Türk Milletinin ortak dokusu parçalanmaya ba?lanm??t?r.

Emperyalistlerin silahla ele geçiremedikleri Anadolu topraklar?, silahs?z i?galle ele geçirilmi? durumdad?r. Yeralt? ve yerüstü kaynaklar?m?z sömürülmektedir.

Sözüm ona baz? ayd?nlar, akademisyenler ve gazeteciler emperyalistlerin sözcülü?üne soyunmu?, beyinler i?gal edilmi?, ülkemiz adeta i?gale u?ram??t?r.

Osmanl? ?mparatorlu?u’nun son döneminde oldu?u gibi dev?irme sistemi devam etmektedir. Demokrasi, insan haklar? oyunuyla dev?irmeler topluluklar? din ad?na, demokrasi ad?na özgürlükler ad?na hayat?n her alan?n? ele geçirmi?lerdir.

Kafa kar??t?r?c? zehirli dü?ünceler ve fikirler, yaz?l? ve görsel medya yoluyla ak?t?l?yor.

Türklü?ün fikri ve kültürel alanda daha ileri gitmesine hizmet etmek ülküsüyle ç?kt???m?z bu yolda öncelikle Yüce Allah’?n yard?m?n? niyaz ediyoruz.

Türkmen kocas? Yunus Emre’nin “Yarat?lan? sevdik, yaratandan ötürü” sözü bizim mayam?z? ifade eder.

Türk Milleti tarihin her döneminde hakim millet özelli?ini gösterdi. Dolay?s?yla hakim oldu?u co?rafyalarda sorumluluk sahibi millet olma özelli?ini ta??d?.

Tarihi inceledi?imizde, yeryüzünün nizam ve sorumlulu?unu birkaç millet taraf?ndan düzenlendi?ini görürüz. Bu milletlerden biri de mensubu oldu?umuz Türk Milleti’dir.

Türk Milleti tarih sahnesine ilk ç?kt??? zamandan beri çevresinde düzeni kuran, himayesindeki toplumlar?n dirli?ini, güvenli?ini sa?layan bir millet olmu?tur. Milletimizin engin ho?görüsü, adaleti, merhameti, sabr? ve ba???lay?c?l??? konusunda ne kadar övünsek yerindedir.

Türk Milleti’nin himayesindeki etnik unsurlar ister Türk Kimli?ini benimsesin, ister benimsemesin her zaman büyük ho?görü ile kar??lanm??t?r. Ne zaman ki sadakat h?yanete dönü?ünceye kadar.

Bir milletin büyüklü?ü kültür ve medeniyetteki derinlikleriyle ili?kilidir. Milleti olu?turan bireyleri birbirine ba?layan en önemli unsurlar geli?tirdikleri ortak kültür ve geleneklerdir.

Emperyalist ülkeler bu de?erlerden yoksun oldu?u için sahip olduklar? ekonomik, teknolojik ve askeri üstünlüklerine ra?men toplumlarca nefretle kar??lanmaktad?r. Emperyalist ülkeler t?pk? bedeni geli?mi? beyni geli?memi? dinozorlar gibidir.

Bar??, huzur ve bereket ay? olarak bilinen Ramazan ay? boyunca ?slam co?rafyas?nda ve Türk dünyas?nda kan ve gözya?? durmad?. Emperyalizmin ac?mas?zl???, doymazl???, ho?görüsüzlü?ü ve adaletsizli?i Ramazan falan dinlemedi.

Do?u Türkistan’da Uygur Türkleri adeta soyk?r?ma tabi tutulmaktad?r. Kerkük’de, Musul’da, Telafer’de ve Tuzhurmat?’da oluk oluk Türkmen kan? akmaktad?r. Suriye’de Türkmenler iki ate? aras?nda ezilmektedir.

Afganistan’da, Pakistan’da, M?s?r’da, Tunus’da, Libya’da, Filistin’de, Suriye’de Somali’de, Sudan’da ve Etiyopya’da Ramazan ay? boyunca ölen Müslümanlar?n say?s? üçbinin üzerindedir.

Gerek Ülkemizde gerekse ?slam co?rafyas? ve Türk Dünyas?ndaki bu ac? tablo kar??s?nda ülkemizin asli unsuru olan Yörükler ve Türkmenler, O?uz Beyleri ?uras?n? toplad?lar.

Yap?lan ?urada Aksakall?lar Meclisi olu?turulmas? karar? verilerek ?slam co?rafyas? ve Türk Dünyas?nda birli?in sa?lanmas? akan kan ve gözya??n?n durdurulmas? için çal??malar yap?lmas?, bu konularda hassasiyeti olan sivil toplum kurulu?lar? ile ortak projeler üretilmesi konusunda fikir birli?ine var?ld?. Aksakall?lar Meclisi ülkemiz ile ilgili olarak da; Türk Devleti’nin üniter devlet yap?s? bozulamaz, Milli dilimiz Türkçe’dir, tart???lamaz, Anayasa’daki Türk kelimesinin tart??maya aç?lmas? bile ihanettir, Aç?l?m politikalar? ad?na hiçbir kesime taviz verilerek imtiyaz sa?lanmamal?d?r, diyerek olmazsa olmazlar?n? s?ralam?? ve Türk kamuoyuna duyurmu?lard?r.


Durhasan KOCA

Türk Boylar? Konfederasyonu

Genel Ba?kan?


Tüm Haberler
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN