NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Haberler

TÜRKLÜK
2013-09-03
TÜRKLÜK


Türk Devleti’nin temel yap? ta?lar?ndan olan Türk milletinin içinde; Türklü?ü’ne sevgi olmazsa bu yap? çürümeye yüz tutar. Zira milleti ayakta tutan manevi güç, insan?n içinde olan millet sevgisidir. Necip Faz?l’a göre;“Millet demek, ?uur ve dünya görü?üne malik, bir devlet manzumesi ?eklinde billurla?m?? halk demektir. Millet halk ve ruhi muhteva eseridir. Yoksa bir tabiat verisi de?ildir.” (Sahte Kahramanlar, ?st, 1996, s.295). Ancak bugün Kurtulu? Sava?? ile birlikte millet olma becerisini gösteren, kendi dilini ve bayra??n? ortaya ç?karan, bugüne kadar sahip oldu?u, kazand??? de?erleri millet olma bilincine borçlu olan bir ecdada yak??mayan, bu ecdad?n ekme?ini yiyip, suyunu içtikten sonra onun parças? olmad???n? iddia eden ikiyüzlü bir bak?? aç?s? ortaya ç?kt?.


Türklük davas?n? etnik milliyetçilik ekseninde tart??an fikir platformlar?nda ortaya at?lan en taze dü?ünce; Türk ad?ndan vazgeçmek. Türk ad?n?n kamuya ait yerlerde kullan?lmas?na gerek olmad???ndan, Türk milleti kavram?n?n Anayasadan ç?kar?lmas? gerekti?ine kadar pek çok fikir cirit at?yor ?u an. Türklük ve Türkçülük kavramlar?n? kafatasç?l?kla bir tutan bu insan gruplar?n?n fa?ist dü?ünceler ta??mad???na inanmak oldukça zor. Zira bu insan gruplar?n?n örnek ald??? baz? “fikir adamlar?”n?nermeni kökenli olmalar?na ra?men kendilerini Frans?z, ?talyan ya da Alman olarak tan?tmalar? fa?ist dü?ünceye çanak tutar nitelikte ve ku?ku uyand?r?c?. T?pk? “Türkiye’de kürt, laz, gürcü vb. kökenli insanlar “az?nl?klar” (!) tespit edilmeli” diyen buna kar??n “Buras? bir ulus devlet ve ben de Ermeni de?ilim Frans?z?m” diyerek bu iki beyan? aras?nda ku?ku götürmeyen bir tezatl?k olu?turan ünlü Frans?z (!) siyasetçi Patrik Deveciyan gibi.


Amac?m herhangi bir etnik kökenin dü?manl???n? yapmak de?il lakin bir gazetenin da?daki 300 terörist ile yapt??? anketin neticesinde Kürt kökenli diye bildi?imiz PKK terör örgütü mensuplar?n?n ço?unlu?unun hatta bebek katili liderleri Öcalan’?n Ermeni oldu?u bizzat kendi beyanlar?yla ortadad?r. Prof. Dr. Yusuf Halaço?lu’nun “PKK’l?lar?n yüzde 80’i Ermenidir” tespiti bu durumu daha net aç?kl?yor. Tehcir s?ras?nda kökenini gizleyerek Müslüman olan (!) 100 bin kadar insan vard?. 1936-1937 y?llar?nda Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi olarak bu rakam? tespit ettirdi. Yani bu kadar Ermeni, baz? insan gruplar?n?n dü?ündü?ü gibi gökten inmedi. Burada ?öyle bir sonuca ula?mak mümkün: Asl?nda etnik ayr?mc?l??? Türkler de?il kendilerini Kürt olarak tan?mlayan ve Kürtlerin haklar? için sava?t?klar?n? iddia ederek Kürt kökenli vatanda?lar?m?z? kullanan Ermeniler yap?yor. Ne var ki Halaço?lu, bu tespiti ve aç?klamalar? sonras?nda özellikle baz? medya kurulu?lar? ve hükümet taraf?ndan ?rkç?l?k yapmakla suçlanm??t?. Bu durum pek çok vatanda??m?z taraf?ndan da sorgusuz sualsiz kabul gördü. Nedeni ise tabi ki medyan?n gücü. Bugün pek çok insan sadece televizyonlarda yer alan haberlere ula?abiliyor. Bu bak?mdan medya oldukça etkili ve önemli. Belli bir amac? gerçekle?tirmek üzere toplumsal deste?e ihtiyaç duyan siyasi otoritelerin kullanaca?? en etkili silah da ?üphesiz medya. Ülkemizde de eröristlerin etnik kökenlerine ili?kin beyanlar?ndan sonra bu medya kurulu?lar?n?n sessiz kalmalar? hangi amaca hizmet ettiklerini gösteriyor zaten.


Türklük kavram?n? etnik kökenle bir tutarak bundan rahats?z olmak, Türkçülük ile ?rkç?l??? ayn? kefeye koymak, Türk kavram?n?n ayn? kültürden ayn? töreden gelen milleti temsil etti?ine inanmak yerine Türklü?ü belli bir kafatas? yap?s?na sahip ?rk olarak görmek, Türk kavram?n?n sosyolojik ve tarihsel olarak ta??d??? anlamlardan daha derin bir çerçeveye sahip oldu?unu bilmemekten kaynaklan?yor. Bugün dünyan?n dört bir yan?na adil duru?uyla nam salm?? bu milletin ?oven, ?rkç? ve kafatasç? olarak adland?r?larak küçültülmeye, parçalanmaya çal???lmas?na ma?a olmamak gerekiyor. Atatürk’ün kurdu?u Türkiye Cumhuriyeti’ni olu?turan Türk halk?n?n sadece brakisefal kafa yap?s?nda olanlardan olu?mad???na, bu halk?n tüm bireylerinin millet olma ?uuru ile hareket ederek vatan?n bölünmez bütünlü?ünü koruyaca??na hepimizin samimiyetle inanmas? gerekiyor. E?er toprak parçalama ve “özerk” olma ad?na vatani de?erleri zedeleme söz konusu olacaksa i?te o zaman o baz? insan gruplar?n?n anlad??? dilde bir “kafatasç?l?k” fikri yayg?nla?acakt?r ki bu ülkeyi kaosa hatta iç sava?a sürükler.


Durhasan KOCA


Türk Boylar? Konfederasyonu


Genel Ba?kan?
Tüm Haberler
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN