NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Haberler

OĞUZ BEYLERİ ŞURASI TOPLANDI
2015-03-20
OĞUZ BEYLERİ ŞURASI TOPLANDI

Orhaneli Belediyesi’nin himayesi ile Hüdavendigar Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu’nun davet ve organizasyonu ile ülkemizde faaliyet gösteren, Türk kültürüne hizmet eden Yörük Türkmen dernek, federasyon ve konfederasyon başkan ve temsilcileri Bursa’da toplandş. Toplantş Bursa’nşn en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Daşder binasında yapıldı.
Oğuz beyleri şurası’na iki konfederasyon başkanı altı federasyon başkanı on yedi dernek başkanı ve çok sayıda dernek temsilcisi katıldı. Toplam 51 temsilcinin katılımı ile gerçekleşen şura’ya katılan beylerin oybirliği ile Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan KOCA, Oğuzlar boyu Konfederasyonu Genel Başkanı Niyazi ÇAPA, Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı Mustafa KÜÇÜKYAMAN, Hüdavendigar Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Fahrettin BEŞLİ’den oluşan heyet divan kurulunu oluşturdu.


Oğuz beyleri sıra ile söz alarak görüşlerini belirttiler. Ortak görüş olarak;


- İçinde bulunduğumuz hassas dönemde daha sıkı işbirliği içinde olunması, dernekler ve bireyler aras?nda s?cak ili?kiler kurulmas?, birbirlerinin her türlü etkinli?ine kat?l?m?n?n sa?lanmas?,


- Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlü?ünün korunmas? ile ilgili hassasiyetlerin her ortamda ifade edilmesi,


- Dilimize ve kültürümüze sahip ç?k?larak gelecek nesillere nakledilmesi,


- Ekonomik güce sahip olmadan birliktelikten verim elde edilemeyece?i ve sürdürülemeyece?i gerçe?ini göz önüne alarak, Yörük Türkmenlerin ekonomik i?birli?i, dayan??ma ve organize olma alternatiflerinin de?erlendirilmesi,


- Her y?l geleneksel olarak kutlanan Sö?üt Ertu?rulgazi’yi anma ?enliklerinin bir Yörük bayram? olma niteli?inden uzakla?t???, bu hususta giri?imlerde bulunarak ülkemizdeki tüm Yörük Türkmenlerin burada bulu?abilecekleri, siyasetin gölgesinden ç?karak ?ölen havas?nda kutlamalar?n yap?lmas? hususunda çaba sarf edilmesine,


- Bu toplant?n?n Yörük Türkmenlerin tek ses, tek yürek ve tek vücut olarak; Türk milletinin asli unsuru olan kimli?ini, tarihini, dilini, kültürünü, örfünü, terbiyesini, vatan millet sevgisini mayas?nda tutarak, milli birli?imizin ve dirli?imizin muhafazas?na katk? sa?lamak üzere yap?lacak çal??malara ba?lang?ç olmas?n?n sa?lanmas?na,
Karar verilmi?tir.


Toplant? sonunda kat?l?mc?lar?n ortak hassasiyetlerini ve görü?lerini içerecek ?ekilde haz?rlanan sonuç bildirisi a?a??dad?r:


O?UZ BEYLER? ?URASI SONUÇ B?LD?RGES?D?R
TÜRK M?LLET?NE;


1- Türk Devletinin üniter devlet yapısı bozulamaz.


2- Milli dilimiz Türkçedir. Tartışılamaz.


3- Anayasadaki Türk kelimesinin tartışmaya açılması bile ihanettir.


4- Yörük Türkmen kimli?i ve ruhu; cihan?ümul bir imparatorluk kurmu? tüm dünyaya sosyal adaleti tan?tm??t?r. Yörük Türkmen kimli?inin muhafazas?, bu kimli?e sahip ç?k?lmas? ve bu kimli?in yar?nlara ta??nmas? asli görevimizdir.


5- Siyasi partilerde lider sultasına son verilmelidir.


6- Açılım politikaları adına hiçbir kesime taviz verilerek imtiyaz sağlanmamalıdır.


7- Söğüt şenlikleri Yörük bayramıdır. Siyasiler elini çekmelidir.


Durhasan KOCA

Genel Ba?kan
Tüm Haberler
Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN